УДК 336

JEL O12

С.О. Арєф’єв, О.Є. Афанас’єва

 

Взаємозв’язок показників фінансових результатів та системи економічної безпеки підприємства

 

Анотація

 

Виділено кількісні та якісні показники фінансових результатів згідно з українською фінансовою звітністю для визначення взаємозв’язку фінансових результатів та системи економічної безпеки. Розглянуті критерії ефективності проектів для розрахунку доцільності впровадження системи економічної безпеки на підприємстві. Рис. 1, табл. 2, дж. 8.

 

Ключові слова

 

фінансові результати, взаємозв’язок, система економічної безпеки підприємства, абсолютні та відносні показники, критерії ефективності проектів.

 

Список використаних джерел

 

  1. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія: в 3 т. Т.1/ Ляшенко О.М., Погорелов Ю.С., Безбожний В.Л. [та ін.]; за заг. ред. Г.В. Козаченко. – Луганск: Елтон – 2, 2010. – 282 с.
  2. Козаченко, Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія/ Козаченко Г.В., Понамарьов В.П., Ляшенко О.М. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.
  3. Ортинський, В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 54 с.
  4. Коробчинський, О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства [Електроний ресурс] / О.Л. Коробчинський // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №4(94). – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2011/iem/kuzenkova/library/statya4.htm.
  5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: ПАЛИВОДА А.В. 2013. – 324 с. – (Фінансове законодавство України).
  6. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912 с.
  7. Богоявленська, Ю.В. Проектний аналіз: навчальний посібник./ Ю.В. Богоявленська. – Київ: «Кондор», 2004. – 336 с.
  8. Економічний аналіз: навч. посібник/ Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

 

Посилання на статтю

 

Арєф’єв С.О. Взаємозв’язок показників фінансових результатів та системи економічної безпеки підприємства / С.О. Арєф’єв, О.Є. Афанас’єва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013 - №1(48). - С. 62-68.

Архів номерів збірника

Архів номерів збірника

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2