Н.С. Асина, В.В. Малый

Проблема проектной ориентации деятельности научного сектора высших учебных заведений. Шаг первый: определение научного потенциала

 

Аннотация

 

На основе анализа статистического материала доказано наличие существенного научного потенциала вузовской науки и несоответствие его возможностям, действительной продуктивности и привлекательности для инвестирования вследствие устаревших подходов к управлению вузовской наукой.

 

Ключевые слова

 

інноваційний розвиток, науковий комплекс, вузівська наука, потенціал, показники, управління.

 

Список использованных источников

 

Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 432 с.

Гелд Д., МакГрю Е., Голдблатт Д., Перратон Дж. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура. Пер. з англ.. – К.: фенікс, 2003. – 584 с.

Мкапа Б.У., Халонен Т. Справедливая глобализация: создание возможностей для всех. Доклад Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации // Международная конференция труда, 92 сессия. – Женева: МОТ, 2004. – 177 с.

Красовська А., Бернадська І. Сучасні тенденції економічного розвитку і охорони прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. – 2002 - № 2-3. – С. 27-29.

Глухов В.В., Коробка С.Б., Маринина Т.В. Экономика знаний: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2003. – 528 с.

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2003. – 278 с.

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність". № 1978-ХIІ від 12 грудня 1991 р.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. – К.: Держкомстат. – 2006. – 322 с.

Економічна енциклопедія: у 3-х т. Т. 2 / Редкол.: В.П.Мочерний (відп. ред.) та ін.. – К.: Академія, 2001. – 488 с.

Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Інноваційний розвиток промисловості України /Під ред.. О.І.Волкова і М.П.Денисенко. – К.: КНТ, 2006. – 648 с.

Мусіна Л.А. Розвиток ринку технологій в Україні // Ринок технологій: проблеми та шляхи вирішення. – К.: УкрІНТЕІ, 2004. – 98 с.

 

Ссылка на статью

 

Асіна Н.С. Проблема проектної орієнтації діяльності наукового сектору вищих навчальних закладів. крок перший: визначення наукового потенціалу/Н.С. Асіна, В.В. Малий// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007 - №1(21). С. 139-143.

Архив номеров сборника

Архив номеров сборника

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2