V.A. Rach, A.Y. Borzenko-Miroshnichenko

Project-oriented models of the higher education system activity management and estimation

 

Abstract

 

The three-level model of the higher education system management is generated. Basic principles to reform the higher education system management according to demand to add regional level are formulated. Merits and demerits of these principles implementation are defined.

 

Keywords

 

реформування, принципи, модель управління, регіональний рівень управління, оцінювання діяльності, соціально-освітня система, освітні проекти, портфель освітніх проектів.

 

References

 

Рач В. А. Методологічний підхід щодо визначення вектора руху системи / В.А.Рач , Т.В. Маматова  // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: зб. наук. пр. – К.: КНУТД, 2003. – Вип. 13. – С. 403-406.

Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навчальний посібник / В.А. Рач, А. Гоне, М.А. Черенкова, О.А. Зеленко, О.М. Рач, О.В. Россошанська, П. Свяневіч, О.М. Куцел, Д. Ліч, О.М. Медведєва, Г.С. Черепаха / За ред. проф. В.А. Рач. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2007. – 156 с.

Блінцов В.С. До концепції управління проектом модернізації вищої освіти / В.С. Блінцов, В.В. Драгомиров // Управління проектами: стан та перспективи: IІІ міжнар. наук.-практ. конф.: матеріали конф. – Миколаїв, 2007. – С. 34-37.

Данченко О.Б. Особливості організаційних проектів вищих навчальних закладів / О.Б. Данченко, Т.П. Жівотова, О.В. Зубченко // Управління проектами: стан та перспективи: IІІ міжнар. наук.-практ. конф.: матеріали конф. – Миколаїв, 2007.– С.87-91.

Драгомиров В.В. Управление виртуальными программами обучения в высшем учебном заведении/ В.В. Драгомиров, К.В. Кошкин // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному оточенні: IV між. конф., 22-23 травня 2008 р.: тези допов. – Київ, 2008. – С.70-71.

Рулікова Н.С. Управління портфелем інноваційних проектів вищих навчальних закладів: Дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Рулікова Наталія Сергіївна. – Миколаїв, 2009. – 162 с.

Коляда О.П. Стратегічна діяльність і стратегічні портфелі проектів вищого навчального закладу в умовах соціально-демографічної кризи/ О.П. Коляда// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 4(28). – С. 67-72.

Россошанська О.В. Особливості портфельного управління проектами вищого навчального закладу / О.В. Россошанська, О.О. Осік// Управління проектами: стан та перспективи: IV між нар. наук.-практ. конф.,24-26 вересня 2008 р.: матеріали конф. – Миколаїв, 2008. – С. 138-139.

Коляда О.П. Проектно-ориентированная формализация стратегического компонента функциональной деятельности высшего учебного заведения / О.П. Коляда// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 3(27). – С. 81-87.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Управління регіональною освітою у відповідності до парадигми публічного адміністрування: проектно-орієнтований погляд / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 3(27). – С. 87-92.

Википедия – свободная энциклопедия. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Реформа.

Павленко Е. Чистка образования: в Украине слишком много вузов? / Е. Павленко. / Сейчас. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.seychas.com.ua/news/2008/10/23/235.htm.

Россошанська О.В. Системне формування стратегічного потенціалу підприємства: Автореферат дис. канд. економ. наук: 08.06.01 / О.В. Россошанська/ Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – 18 с.

Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: учебник. – М.: Дело, 2002. – 392 с.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Причини появи проектно-орієнтованого підходу до розвитку регіональної освіти / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко/ Тези доповідей IV міжнародної конференції "Управління проектами: стан та перспективи". Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. – Миколаїв: НУК, 2008. – С. 19-20.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Платформа моделювання процесу розвитку регіональної освіти погляд / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 4(28). – С. 53-60.

Про затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України. Наказ № 802 від 02.09.2008. [[Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.mon.gov.ua.Сitation

 

Rach, V.A., Borzenko-Miroshnichenko, A.Y. (2009) Project-oriented models of the higher education system activity management and estimation. Project management and development of production, 29, 81-89

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2