A.U. Borzenko-Miroshnichenko

Change strategies in educational project: modeling and program realization

 

Abstract

 

The mathematical model of quality management in educational project, which covers the quality management system dynamic complexity, is generated. The rational control point quantity in quality monitoring process is defined. The strategy for the educational project product quality management on the base of control points is suggested and developed in the computer program to support the educational project quality monitoring.

 

Сitation

 

Borzenko-Miroshnichenko A.U. (2006) Change strategies in educational project: modeling and program realization. Project management and development of production, 20, 10-27.

 

Keywords

 

освітні проекти, управління якістю, моніторинг якості, стратегії управління, математична модель, контрольні точки.

 

References

 

Керівництва з основ проектного менеджменту. Інститут проектного менеджменту США. – Київ: ВІПОЛ, 1999. – 197 с.

Закон України «Про вищу освіту» № 2984-ІІІ від 17.01.2002 р.

Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти (додаток 1 до наказу Міністерства освіти України від 31.07.1998 р. № 285 зі змінами та доповненнями). Основні терміни та відповідні визначення. // Інформаційний вісник. – 2003. – № 10. – С. 5-20.

Россошанская О.В. Модель управления высшим учебным заведением в современных условиях.// Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Під ред. В.А. Рач. – 2000. – № 2(2). – С.123-127.

Луханин М.И., Малеева О.В. Методика оценки результатов работ при реализации крупномасштабных проектов и программ. // Авиационно-космическая техника и технология: Сб. науч. трудов. Вып. 8. – Харьков: Гос. Аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 1999. – С. 142-148.

Огвоздин В. Модель качества. // Стандарты и качество. – 2006. – № 1. – С. 78-79.

Костман Дж. Т., Шиерманн В.А. Человеческий капитал – скрытый двигатель качества. // Стандарты и качество. – 2006. – № 1. – С. 86-89.

Рач В.А., Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Модель системної динаміки як основа побудови інструменту процесу моніторингу якості освітніх проектів.// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – № 3(19). – С.5-15.

Капелюк З, Донецкая С, Струминская Л. Потребительский мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг в вузе.// Стандарты и качество. – 2006. – № 1. – С. 62-66.

Хом’юк І.В., Петрук В.А. Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 185 с. (С. 35).

Швырка В.Н. Проблема эстетического воспитания студентов и эстетическая компетентность преподавателей вуза // Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки: Зб. наук. праць Схудноукр. нац. ун-ту. – Вип. 2. – Луганськ, 2002. – С. 254-259.

Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной Деятельности). – М.: «Эгвес», 2004. – 120 с.

Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1995. – 240 с.

Рач В.А., Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Контроль і моніторинг у реалізації освітніх проектів.// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – № 2(14). – C.72-81.

Пшенников В.В. Управление проектами и управление качеством // Методы менеджмента качества. – 2003. – № 8. – С. 58-59.

Рыжов А.П. Элементы теории нечетких множеств и измерения нечеткости. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – 81 с.

Zadeh L.A., Bellman R.E. Decision-making in a fuzzy environment. – Manadem. Sci., 1970, 17, p. 141-164.

Орловский С.А. Проблемы принятия решений при нечеткой информации. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 208 с.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Методичні основи моніторингу продукту освітніх проектів: оцінювання та організаційні аспекти.// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – № 3(15). – C.147-154.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Застосування методу освоєного обсягу до моніторингу якості продукту освітніх проектів.// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – № 4(16). – С.140-147.

Коновальчук Е.В., Новиков Д.А. Модели и методы оперативного управления проектами. – М.: ИПУ РАН, 2004. – 63 с.

Довідник для користувачів ECTS. http:// www.kspu.edu.ua/downloads/Conference/ESTF.doc. Дата входу на сайт 20.11.2004 р.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2