E.M. Medvedeva, A.V. Evdokimova

Pecularities of the small innovative company in the project management and corporative social responsibility concept aspect

 

Abstract

 

Expedience to allocate separate class of projects devoted to creation and running small innovative company (the CE SIC project) is proved. Basing on developed models, the essence of interaction between the CE SIC project and the CE SIC providing project as a factor of the last one’s scope management process is outlined.


Keywords

 

інновація, життєвий цикл малого інноваційного підприємства, проект створення та експлуатації МІП, проект сприяння створенню та експлуатації МІП, корпоративна культура, культурний контекст проекту, корпоративна соціальна відповідальність, управління змістом проекту.

 

References

 

Булах Т.М. Аспекти регіонального розвитку підприємництва в країнах із ринковою економікою / Т.М. Булах // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 3. – С. 137-143.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art.

Виговська В.В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку / В.В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – с. 59-64.

Бабець І. Г. Обґрунтування напрямів розвитку інноваційного підприємництва з урахуванням світового досвіду: аналітична записка до секретаріату президента України / І.Г. Бабець, Ю.В. Полякова, О.А. Мокій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://niss.lviv.ua/analytics/65.htm.

Ломова В.В. Инновации и малый бизнес: точки соприкосновения / В.В. Ломова // Ломоносовские чтения 2004 г. Сборник статей аспирантов Россия и социальные изменения в современном мире. Том №3. Секция социологии организаций и менеджмента. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.socio.msu.ru/l/library.

Павлов К. АВС Букварь предпринимателя, руководителя и всякого лица, действующего в направлении реализации любой цели / К. Павлов. – М.: PMFS System of Management Co. – 142 c.

Жизненный цикл малого предприятия. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.liberal.ru/articles/cat/2399.

Федик М.О. Інноваційне підприємництво в Україні та роль малого бізнесу в його забезпеченні / М.О. Федик, А.В. Круглянко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/fedik-mo-kruglyanko-av-innovatsiyne-pidpriemnitstvo-v-ukrayini-ta-rol-malogo-biznesu-v-yogo-zabezpechenni.

Рач В.А. Проектная деятельность в условиях глобализации и экономики знаний / В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – № 2 (10). – С.55-62.

ДСТУ ISO 9000:2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. – К.: Держстандарт України. – 2001. – 27 с.

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV // http://zakon.rada.gov.ua.

Медведєва О.М. Корпоративна культура як об’єкт впливу проектів сприяння процесам розвитку організації / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 2 (26). – С.57-65.

Медведєва О.М. Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 1. Основні визначення / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – №3(27). – С.96-103.

Медведєва О.М. Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 2. Концептуальні моделі взаємодії / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – №4(28). – С.79-87.

Медведєва О.М. Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 3. Модель представлення культурного контексту проекту в компонентах корпоративної культури / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – №1(29). – С.17-27.

Рач В.А. Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал» / В.А. Рач, О.М. Медведєва, О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 1(25). – С.156-163.

Вайзер Дж. Беседы с неверующими в пользу социальных инноваций / Джон Вайзер, Саймон Задек: [пер. с англ.]. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 341 с.

Практики КСВ в Україні; під ред. Саприкіної М.А.; Центр «Розвиток КСВ». – К.: Вид-во «Фарбований лист», 2009. – 133 с.

Медведєва О.М. Корпоративна культура та культурний контекст проекту розвитку організації. Частина 4. Методологічні положення моделювання проектів сприяння процесам розвитку організації / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – №2(30). – С.45-51.


Сitation

 

Medvedeva, E.M., Evdokimova, A.V. (2009) Pecularities of the small innovative company in the project management and corporative social responsibility concept aspect. Project Management and Development of Production, 31, 120-130.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2