N.Y. Yurkiv

Economic and institutional background of economic security in the real economy

 

Abstract

 

The characteristic of the institutional environment of business and the ways of its improvement in the context of greater economic security in the real economy of Ukraine. Figure. 1, Tab. 1, j. 7.

 

Keywords

 

реальный сектор экономики, экономическая безопасность, экономические предпосылки, институциональные предпосылки.

 

References

 

Барановський О.І. Формування дієвої системи економічної безпеки як запорука розвитку підприємництва в регіонах України / О.І. Барановський // Матеріали українсько-російської науково-практичної конференції “Регіональна політика розвитку підприємництва в Україні і проблеми інвестицій. – К.: Манускрипт. – 1995. – С. 55-61.

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: Монографія / Т.Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 386 с.

Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С. Власюк. – К.: Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при РНБО України, 2008. – 48 с.

Геєць В. Соціально-економічні пріоритети розвитку України 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 389 с.

Склярук Т.В. Аналіз структурних складових трансакційних витрат підприємства / Т.В. Склярук // Шляхи виходу України із світової фінансово-економічної кризи : зб. тез доповідей XI Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих учених. – Донецьк, 31 березня 2009 р.) / Мін-во освіти і науки України, Донецький економіко-гуманітарний ін-т, навч.-наук.-виробн. комплекс «Прометей». – Донецьк : ТОВ «ДЕГІ», 2009. – С. 248-250.

Офіційний Інтернет-ресурс Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua).

Інтернет-ресурс Freedomhouse [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. freedomhouse.org.

 

Сitation

 

Yurkiv, N.Y. (2012) Economic and institutional background of economic security in the real economy.Project management and development of production41, 44-50.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2