E.G. Solop

Project-oriented management in organizations with strict limits

 

Abstract

 

A new type of organizations is defined - organizations with strict limits (OSL). Peculiarities of the OSL’ s creation and functioning are shown on example of the state tax-service. Existing both project and functional activities in OSL is revealed. Problems of the project-oriented management are highlighted. Term definition of notion “OSL” is offered, as far as parallel acting structures system and adoptive OSL management principles.


Keywords

 

проект, проектно-орієнтоване управління, принципи управління, модель системи, структура діяльності, система управління.

 

References

 

Оболенський О.Ю. Провісники нового публічного управління / О.Ю. Оболенський // Матеріали науково-практактичної конференції 15-16 травня 2009 року. Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: Європейський контекст. – Х. – С. 3-8.

Рач В.А. О некоторых подходах к разработке стратегии / В.А. Рач // Управление проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2001. – № 1(3). – С. 11-16.

Рач В.А. Стратегический потенциал предприятия в условиях новой экономики / В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2002. – № 1(4). – С. 5-9.

Реформування публічної адміністрації: Біла книга.– К.: Київська типографія,2006.–57 с.

Алан Д. Орр. Управління проектами: Керівництво з ключових процесів, моделей і методів / Д.О. Алан / Пер. з англ.; за наук. ред. Т.В. Герасимової. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. – 224 с.

Батенко Л.П. Управління проектами: навчальний посібник / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.А. Ліщинська – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.

Тернер Дж. Родни. Руководство по проектно-ориентированному управлению / Д.Р. Тернер / Пер. с англ. под общ. ред. В.И. Воронаева. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.

Рач В.А. Информационное обеспечение деятельности компании в условиях экономики знаний / В.А. Рач, Е.В. Щипанова, С.С Чугуевец // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – № 1(6). − С. 106−112.

Рач В.А. Проектная деятельность в условиях глобализации и экономики знаний / В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – № 1(6). – С. 55-62.

Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева (National Competence Baseline? NCB UA Version 3.0) - К.: ІРІДУМ, 2006. – 208 с.

Агропигис П. Применение управления проектами и программами на уровне Совета Министров, поддержка офиса Премьер-Министра / П. Агропинис // Управление проектами и программами, 2009. - № 2(18). – С. 120-125.

Турра Є. Управление проектами инноваций в здравоохранении на примере ABSS Втренто / Є. Турра, А. Льельметти, С. Педролли // Управление проектами и программами, 2009. – № 2(18). – С. 134-141.

 Солоп О.Г. Особливості організацій з жорстко обмеженими організаційно-функціональними структурами / О.Г.Солоп // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2001. – № 1(3). – С. 78-81.

Cолоп О.Г. Особливості створення та функціонування установ з жорсткими обмеженнями / О.Г. Солоп // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб.наук.пр. − Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2006. − № 16. – С. 194-200.

Солоп О.Г. Ефективний менеджмент в організаційно-функціональних структурах з жорсткими обмеженнями / О.Г. Солоп // Матеріали YIІI Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2002 року “Університет і реґіон”. − Луганськ. − С. 256-257.

Рач В.А. Статистическая оценка эффективности принятия управленческих решений в организациях с жестко ограниченными организационно-функциональными структурами / В.А. Рач, О.Г. Солоп // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – № 11. − С. 20-28.

Солоп Е.Г. Особенности функционирования параллельных структур в организациях с жесткими структурно-функциональными ограничениями / Е.Г. Солоп // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – № 4(12). − С. 90-99.

Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в ХХ1 веке: учебное пособие / П.Ф. Друкер / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 272 с.

Рач В.А. Принципи організації роботи державної податкової інспекції з позицій процесного підходу та критерії визначення бізнес-процесів / В.А. Рач, О.Г. Солоп, О.В. Міхальова // Тези доповідей на Міжнародному симпозіумі 17-18 квітня 2003 року “Якість та довкілля – 2003”. – К. – С. 99-100.

Статистичний щорічник Луганської області за 2004 рік. Частина І. – Луганськ: Головне управління статистики у Луганській області, 2005. – 407 с.

Рач В.А. Формування організаційних адаптивних структур для організацій з жорсткими структурно-функціональними обмеженнями / В.А. Рач, О.Г. Солоп // Маркетинг: теорія і практика. Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – № 9. – С. 140-146.

Солоп Е.Г. Особенности функционирования параллельных структур в организациях с жесткими структурно-функциональными ограничениями / Е.Г. Солоп // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – № 4(12). – С. 90-99.

Игнатова Е.В. Особенности применения разных типов организационных структур управления для различного вида организаций / Е.В. Игнатова, Е.Г. Солоп // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – № 3(15). – С. 95-103.

Рач В.А. Принципи системного подхода в проектном менеджменте / В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2000. – № 1(1). – С. 7-9.

Баранцев Р.Г. Системная триада дефиниций / Р.Г. Багрянцев // Международный форум по информации и документации, т.7, 1982. – № 1. – С. 9-13.

Рач. В.А. Процессная модель представлення проекта / В.А. Рач, В.А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – № 2(14). – С. 110-114.

Британский стандарт ВS 6143:1992 ”Руководство по экономике качества” Часть 1. “Модель затрат на процесс”: Пер. с англ. яз. – М.: НТК “Трек”, 2001. – 26 с.

Солоп Е.Г. Преодоление сопротивления в процессе внедрения проектов модернизации налоговой службы Украины / Е.Г. Солоп // Матеріали II Міжнародної конференції 1-2 червня 2005 року “Управління проектами у розвитку суспільства”.–К.– С. 7.

Закон України «Про державну податкову службу України» // Відомості Верховної Ради України – 1993. – № 52.

Рач В.А. К построению моделей проектного менеджмента / В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2000. – № 2(1). – С. 18-23.

Россошанская О.В. Особенности планирования проектов на основе системной модели / О.В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва. Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2000. – № 2(1). – С. 57-62.

Хозяйственный Кодекс Украины //Все о бухгалтерском учете.– 2003. – №85(873). – С. 3-96.

Господарський кодекс України: прийнятий 16 січня 2003 року. – К.: Парламент. вид-но, 2003. – 192 с.

Солоп О.В. Системна модель функціонування організацій з жорсткими структурно-функціональними обмеженнями / О.Г. Солоп // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції 10-12 грудня 2003 року “Університет і реґіон”, 2004. – Луганськ. – С. 128-129.

Стратегический план развития государственной налоговой службы Украины на период до 2013 года, утвержденный приказом ГНА Украины от 7 апреля 2003 г. №160 // Вестник налоговой службы Украины. – 2003. – № 23. – С. 6-9.

Шеер, Август-Вильгельм. Бизнес-процессы. Основные понятия и методы. Теория. Методы / А.В. Шеер / Изд. 2-е, перераб. и доп. пер. с англ. – М.: Издательство АОЗТ «Просветитель». – 1999. – 152 с.

Мазур И.И. Эффективный менеджмент: учеб. пособие для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге / Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с.

ДСТУ ISO 9000-2001: Системи управління якістю. Основні положення та словник. – К.: Держстандарт України, 2001. – 27 с.

Игнатьев А.В. Исследование систем управления: учебное пособие для вузов / А.В. Игнатьев, М.М. Максимцов / – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 157 с.

Ігнатова О.В. Системна модель структури діяльності установ з жорсткими обмеженнями / О.В. Ігнатова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – № 16. – С. 190-194.


Сitation

 

Solop, E.G. (2009) Project-oriented management in organizations with strict limits. Project Management and Development of Production, 30, 124-137.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2