V.A. Rach, O.A. Osik

Model for describing human resources in the project of the higher education institution development

 

Abstract

 

Sources showing competence of the main resource in the project of the higher education institution development – professors, associated professors and teachers – are found out. Decline of their competence according to different showing sources conformities to law are set.

 

Keywords

 

людські ресурси, проекти розвитку, компетентність, джерело прояву компетентності.

 

References

 

Арефьев А.О. Управление компетенцией и ротация человеческих ресурсов проектно- ориентированного предприятия [Електронный ресурс] / А.О. Арефьев, А.Д. Баженов. – Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_39/article_2499.

Батенко Л.П. Управління проектами: [навч. посібник] / Л.П.Батенко, О.А.Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с. – Режим доступу: http://ubooks.com.ua/books/000245/inx26.php.

Оберемок І.І. Методи та засоби проектно-орієнтованого управління у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / І.І. Оберемок. – К., 2003. – 17 с.

Россошанська О.В. Системне формування стратегічного потенціалу підприємства : Автореферат дис. канд. економ. наук: 08.06.01/ О.В. Россошанська. – Луганськ, 2006. – 20 с.

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти затверджені наказом МОН України 24.12.2003 № 847 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0071-04.

Про документи для проведення ліцензування затверджені наказом МОН України 21.01.2009 № 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/license.

 

Сitation

 

Rach V.A., Osik O.A. (2011) Model for describing human resources in the project of the higher education institution development. Project management and development of production, 38, 142-151.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2