A.U. Borzenko-Miroshnichenko

Clustering projects features within regional educational space

 

Abstract

 

Essence of clustering projects features within regional educational space defined. Features of such projects, which should be taken into account during the initialization phase, are disposed.

 

Keywords

 

кластерний підхід, регіональний освітній простір, проекти кластеризації, мета, продукт та результат проектів кластеризації регіонального освітнього простору, сценарний підхід до оцінки життєздатності проектів кластеризації.

 

References

 

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Проектно-орієнтований підхід до управління регіональною освітою: особливості, принципи, наукові завдання / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Тези доповідей VІ міжнародної конференції «Управління проектами у  розвитку суспільства». Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління / Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2009. – С. 21-23.

Закону України "Про вищу освіту". – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Правове забезпечення впровадження проектно-орієнтованого управління системою вищої освіти на регіональному рівні / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – № 2(30). – С. 78-91.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Управління регіональною освітою у відповідності до парадигми публічного адміністрування: проектно-орієнтованого погляд / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – № 3(27). – С. 87-92.

Задорский В. К вопросу о «кластеризации Украины». Сообщение 2: Формирование кластеров технологического бизнеса как необходимое условие создания инновационной экономики / В. Задорский. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blog.liga.net/user/vzadorskiy/article/6594.aspx.

Дума Б.В. Роль кластерных формирований в будущем экономики Украины / Б.В. Дума. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Economics/37328.doc.htm.

Сандулова Т. Будущее экономики – в кластерных формированиях / Т. Сандулова // Деловой вестник, 2008. – № 06(169). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/2008/dv0806221.ru.html.

Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч. посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. –276 с.

Деренская Я.Н. Классификация проектов в проектном менеджменте / Я.Н. Деренская. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finanalis.ru/litra/328/2895.html.

Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навчальний посібник / В.А. Рач, А. Гоне, М.А. Черенкова, О.В. Зеленко, О.М. Рач, О.В. Россошанська, П. Свяневіч, О.М. Куцел, Д. Ліч, О.М. Медведєва, Г.С. Черепаха / за ред. проф. Рач В.А. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2007. – 156 с.

Каваля Я. Способ финансирования коммунальных инвестиций: Как эффективно подготовить инвестицию согласно требованиям фондов помощи / Яцек Каваля, Тадеуш Багинський, Збигнев Енджеевский; [пер. с польского О. Алексейчук]. – Краков: LEMTECH Konsulting sp. z o.o., 2004. – 142 с.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Застосування кластерного механізму при управлінні регіональними портфелями освітніх проектів / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції "Управління проектами: стан та перспективи" // Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. – Миколаїв: НУК, 2010. – С. 36-38.

Рач В.А. Особливості комерційного аспекту проектного аналізу освітніх регіональних проектів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. – № 1(33). – С. 112-119.

Громыко Ю.В. Что такое кластеры и как их создавать / Ю.В. Громыко // Альманах «Восток». – 2007. – № 1(42). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.situation.ru/app/j_artp-1178.html.

Рач В.А. Розробка шаблону опису трудових ресурсів в проектах розвитку ВНЗ / В.А. Рач, О.О. Осік // Тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції "Управління проектами: стан та перспективи" //Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. – Миколаїв: НУК, 2010. – С. 270-272.

Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Оцінка якості ресурсів регіонального портфелю освітніх проектів / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Тези доповідей VІІ міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління цінністю проектів та програм розвитку організацій / Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв. – К.: КНУБА, 2010. – С. 30-31.

 

Citation

 

Borzenko-Miroshnichenko A.U. (2010) Clustering projects features within regional educational space. Projectmanagementanddevelopmentofproduction, 36, 162-166.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2