N.E. Lyashenko

Essence and structure of the enterprise’s value intangible component

 

Abstract

 

It is determined that essence of forming the intangible component of the enterprise’s value is in estimation of its intellectual assets. Composition and structure of intellectual assets are determined for purpose of their further estimation.

 

Keywords

 

формалізовані інтелектуальні активи, неформалізовані інтелектуальні активи, об’єкти права інтелектуальної власності, інтелектуальний капітал, нематеріальні активи.

 

References

 

Уманців Г. Проблеми ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства / Галина Уманців // Інтелектуальна власність. – 2007. – №3. – С. 29-33.

Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні / Матеріали XІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. – К.: Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві, 2010. – 376 с. – С. 287-296.

Уварова Є. Об’єкти інтелектуальної власності / Є. Уварова, А. Іванченко // Податки і бухгалтерський облік. – 2008. – №2 (158). – С. 6-19.

Городянська Л. Інтелектуальна власність як нематеріальний об’єкт обліку на підприємстві / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №4. – С. 41-46.

Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / П.М. Цибульов / Навч. посібник. – К.: «Інститут інтелектуальної власності і права», 2005. – 108 с.

Управління інтелектуальною власністю / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов, В.Г. Зінов, Ю. Суіні / Монографія. – К.: К.І.С., 2005. – 448с. – ISBN 966-8039-88-2.

Тарасова І. Пропозиції щодо вдосконалення класифікації нематеріальних активів у Плані рахунків та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» / І.Тарасова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №4. – С. 38-41.

Лук’янюк Н.Г. Удосконалення обліку нематеріальних активів / Н.Г. Лук’янюк // Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю: Матеріали Першої всеукраїнської науково-правтичної конференції. – Кривий Ріг, 2005. – С. 176-178.

Нашкерська Г. Оцінка нематеріальних активів / Г. Нашкерська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №11. – С. 23-30.

Edvinsson L. Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower / L. Edvinsson, M.S. Malone / New York: Harper Business, 1997.

Чухно А.А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми та закономірності розвитку / А.А. Чухно // Економіка України, 2002. – №11.

Цивільний кодекс України. – Х.: Одисей, 2005. – 400 с.

Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации / Томас А. Стюарт / Пер. с англ. В.Ноздриной. – М.: Поколение, 2007. – 368с.

Голов С.Ф. Интеллектуальные активы – ключевой фактор конкурентоспособности и объект бухгалтерского учёта / С.Ф. Голов / Тезисы доклада международной научно-практической конференции президента ФПБАУ, канд. екон. наук. – К.: КНЕУ. – 2006. – 200 с.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

Булыга Р.П. Использование концепции интеллектуального капитала в методологии и оценке бизнеса / Р.П. Булыга // Аудит и финансовый анализ. – 2003. – №3. – С. 145-155.

Иванов А. Деловая репутация как фактор повышения конкурентоспособности компании / А. Иванов // Журнал для акционеров. – 2005. – №5-6. – С. 15-19.

Кендюхов О.В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом: Монографія / О.В. Кендюхов / НАН України. Інститут економіки промисловості, ДонУЕП. – Донецьк: ДонУЕП, 2008. – 363 с.

Бояринова К.О. Інтелектуальний капітал як інструмент інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / К.О. Бояринова, Т.М. Бацалай. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/ 6_57982.doc.htm.

 

Citation

Lyashenko N.E. (2010) Essence and structure of the enterprise’s value intangible component. Projectmanagementanddevelopmentofproduction, 36, 96-104.

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2