УДК 331.103.6

JEL J01

Anna Shcherbatyuk

 

Motivation mechanism of innovative labor of higher education institution intellectual resources

 

Abstract

 

Peculiarities of labor motivation for the university have been studied, considering functional and product feature of the labor typology, essential meanings of category "innovative labor motivation" are marked. The concept of intellectual resources for higher education institution is concretized and its place and role in the overall model of the institution is defined. Elements of the category "motivation of intellectual resources innovative labor in universitie" are synthetized, thus they converted in mechanism of motivation of university’s intellectual resources innovative labor.

 

Keywords

 

інноваційна праця,мотивація праці, мотивація інноваційної праці, механізм мотивації інноваційної праці, інтелектуальний ресурс ВНЗ, діяльність ВНЗ, нематеріальна мотивація, матеріальна мотивація.

 

References

 

 1. Обмок О.Г. Рейтинг у системі мотивації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О.Г. Обмок. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/7890/1/10oog.pdf
 2. Василик А.В. Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / Алла Володимирівна Василик ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2009. — 20 с.
 3. Мэрман Э. Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Э. Мэрман. – Х.: [б.и.], 2007.
 4. Монастирська Г.В. Мотивація наукової діяльності в умовах економічних перетворень у країні. // Проблеми науки. – 2006. - №3 – С.15-21.
 5. Беліченко С.П. Мотивація діяльності науково-педагогічних працівників. [Електронний ресурс] / С.П. Беліченко,  Л.Ф. Столітня-Соболенко,  В.С. Черевик. – Режим доступу:  http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Pedagogica/29640.doc.htm.
 6. Рудченко С.М. Стимулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників [Електронний ресурс] / С.М. Рудченко. – Режим доступу:   /file:///D:/Downloads/stapttp_2012_56_21%20(1).pdf
 7. Abraham H. Maslow. Motivation and Personality (2nd ed.)  N.Y.: Harper & Row, 1970; СПб.: Евразия, 1999  Терминологическая правка В.Данченко  К.: PSYLIB, 2004
 8. Куликов Г.Т. Мотивация труда наемных работников/ Куликов Г.Т.– К.:ИЭ НАНУ, 2002. – С. 37.
 9. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. – 345 с.
 10. Богиня Д.П. Еволюція теорій мотивації на рубежі ХХІ ст.// Регіональні перспективи / Богиня Д.П. – 2002. - № 3- 4 (22-23) – С. 5-8. 5.
 11. Швиданенко Г.О. Інтелектуальні ресурси: визначення та систематизація. [Електронний ресурс] / Г.О. Швиданенко. - Режим доступу: kneu.edu.ua/userfiles/ec_pidpr_th_pr_4/2/Svidanenko.doc
 12. Щербатюк А.І. Сутність інноваційної праці в розрізі життєвого циклу інновацій / А.І. Щербатюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: Збірник наукових праць. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. - № 25 (ІІ).
 13. Ахтямов М.К., Кузнецова Н.А., Саакова Л.В. Обоснование критерия эффективности использования интеллектуальных ресурсов // Креативная экономика. — 2011. — № 5 (53). — c. 17-25.

 

Сitation

 

Shcherbatyuk, A, (2014) Motivation mechanism of innovative labor of higher education institution intellectual resources. Project management and development of production, 52, 109-114

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2