UDC 005.8

JEL М2

N. E. Liashenko

 

Evaluation of modern artist’s works as a basis of estimation the purchasing collectibles projects

 

Abstract

 

Factors that affect a value of art works are defined. Methodic of estimation the modern artists’ works that are objects of purchasing in collectible projects is suggested.

 

Keywords

 

оціночна вартість, твори мистецтва, проект, об’єкти колекціонування, базова ціна, фактори, критерії оцінки.

 

References

 

 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide®). – Fifth Edition. – [5thedition]. – Project Management Institute, Inc., 2013. – 589 c.
 2. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] / А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, М. А. Эскиндаров, Т. В. Тазихина, Е. Н. Иванова и др. ; под общ. ред. А. Г. Грязновой. - М. : ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. - 544 с.
 3. Козырев, А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности [Текст] / Козырев А. Н., Макаров В. Л. - М. : Интерреклама, 2003. - 235 с. - ISBN 5-8137-0095-1.
 4. Цибульов, П. М. Управління інтелектуальною власністю [Текст] : монографія / П. М. Цибульов, В. П. Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суіні. К. : К.І.С., 2005. - 448 с.
 5. Артюх, Т. М. Шляхи покращення експертної оцінки та стану збереження культурно-мистецьких цінностей та антикваріату в Україні [Текст] / Т. М. Артюх , В. Ю. Могілевський // Сучасні проблеми товарознавства : Зб. наук. пр. - К., 2002. - С. 68-74
 6. Рач, В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку [Текст]: навч. посіб. / Рач В.А., Россошанська О.В., Медведєва О.М.; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.
 7. Рач, В.А. Стан та тенденції розвитку тріадної методології управління проектами [Текст] / Рач В.А., Россошанська О.В., Медведєва О.М. // Управління розвитком складних систем. – 2010. – Вип. 3. – С.118-122.
 8. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Центр експертиз Асоціації платників податків України. – Режим доступу : http://expert-appu.org.ua/intel_vlasnist.html
 9. Про авторське право і суміжні права : за станом на 22. 05. 2003 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 10. Askville [Electronic resource] / Amazon. - Access mode : http:// askville.amazon.com/find-valuation-Painting-Monet-Renoir/AnswerViewer.do?requestId= 64936948
 11. Valuemystuff: Expertise for everyone [Electronic resource]. - Access mode : https://www.valuemystuff.com/en/valuation-now/upload-photos-and-describe
 12. Загальні засади оцінки майна і майнових прав [Електронний ресурс] : нац. стандарт України 1. - Режим доступу : \www/ URL: http://zacon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п. - 10.09.2003 р. - Назва з екрану.
 13. Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів від 18 січня 2003 р. № 72. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF
 14. Дронова Н. Д. Ювелирные изделия /справочник-энциклопедия: классификация. Описание. Оценка / Н. Д. Дронова. - М.: Издательский дом "Ювелир". -1996. -352 с.
 15. Індутний В. В. Уявлення про красу і гемологія / В. В. Індутний //  Коштовне та декоративне каміння. – 1998. - № 3 (13). - С. 9-17.
 16. К. В. Татаринцева. Співставлення авторської і товарознавчої оцінки гем / В. В. Індутний, Т. М. Артюх, О. В. Більдер // Коштовне та декоративне каміння. – 2000. - № 3 (21). - С. 11-17.Сitation

 

Liashenko, N. E. (2014) Evaluation of modern artist’s works as a basis of estimation the purchasing collectibles projects. Project management and development of production, 52, 12-18

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2