UDC 330.332:330.341

JEL О22

V.A. Rach, O.V. Birjukov

 

Features of registration and financing of innovative and investment projects that are realized within the state strategy of development

 

Abstract

 

It is set that a few types of projects ("innovative project", "priority innovative project", "investment project", "investment project in priority industries of economy", "national project", "infrastructural project"), that can get state support in their implementation, are defined in the legislative acts of Ukraine. Features of state registration of projects are certained as differences in order and forms of documents presentation, procedures of documents expertize. It is shown that the most essential types of state support and financing are envisaged for those entrepreneurs who implement investment projects in priority industries of economy. It is well-proven that the legislation of Ukraine is not forbid to realize the state registration of the same project as innovative, investment or investment in priority industry of economy simultaneously and to receipt a few types of state support in case of its scope accordance to the requirements.

 

Keywords

 

Інноваційний Проект, Інвестиційний Проект, Національний Проект, Порядок Реєстрації, Види Державної Підтримки.

 

References

 

 1. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: постанова КМУ від 02.02.2011 №389 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/389–2011–%D0%BF.
 2. Скиба, Г.В. Механізми та методи державної підтримки інноваційної діяльності підприємств України з урахуванням іноземного досвіду [Електронний ресурс] / Г.В. Скиба. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./ Vchnu_ekon/2010_6_3/043–046.pdf.
 3. Дрондель, Т.В. Механізм державного фінансування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / Т.В. Дрондель. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum./Dtr_ep/2009_6/files/ekon_06_09_17_Drondel.pdf.
 4. Хандюк, І.М. Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / І.М. Хандюк. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1656/1/53.pdf.
 5. Замасло, О.Т. Податкове стимулювання інноваційного розвитку підприємств України [Електронний ресурс] / О.Т. Замасло. – Режим доступу: http://asta.edu.ua/new/ZNP%20%20NUDPSU%20finish/pdf/09zoteou.pdf.
 6. Комашенко, Т.А. Інститути державної інвестиційної інфраструктури: механізми розвитку [Електронний ресурс] / Н.В. Фесенко. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e–journals/tppd/2011_8/zmist/R_2/08Komashenko.pdf.
 7. Воронченко, О.В. Фінансове забезпечення розвитку реального сектору економіки [Електронний ресурс] / О.В. Воронченко. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e–journals/znpnudps/2012_2/pdf/12vovfre.pdf.
 8. Фесенко, Н.В. Еволюція сутності поняття «Інвестиційно–інноваційний проект» [Електронний ресурс] / Н.В. Фесенко. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/bitstream/123456789/653/1/Fesenko.pdf.
 9. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002р № 40–IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.
 10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560–XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1560–12.
 11. Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально–економічного та культурного розвитку (національних проектів): постанова КМУ від 08.12.2010 №1255 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1255–2010–%D0%BF.
 12. Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення державного реєстру інноваційних проектів: постанова КМУ від 17 вересня 2003 року №1474 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1474-2003-%D0%BF.
 13. Про затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів: наказ МОН від 30.07.2013 № 1052 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1351-13/paran22#n22.
 14. Закон України від 10.02.1995 № 51/95-ВР «Про наукову і науково-технічну експертизу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80.
 15. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів: постанова КМУ від 9 червня 2011 р. № 701 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/701-2011-%D0%BF.
 16. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій: постанова КМУ від 18 липня 2012 р. № 650 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/650-2012-%D0%BF#n36.
 17. Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів : постанова КМУ від 18 липня 2012 р. № 684 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-%D0%BF.
 18. Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 № 724 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12.
 19. Про затвердження форми заяви про розгляд інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної) пропозиції: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.09.2012 № 965 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1602-12.
 20. Порядок розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012 № 724 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12.
 21. Деякі питання проведення оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.12.2012 № 1532 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0124-13.
 22. Про затвердження форми реєстраційної картки інвестиційної пропозиції, інвестиційного проекту: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.01.2013 № 53 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0210-13/paran6#n6.
 23. Закон України від 6 вересня 2012 року №5205-VІ "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5205-17.
 24. Розпорядження КМУ від 14.08.2013 р. №843-р "Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80.
 25. Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів: постанова КМУ від 14 серпня 2013 р. № 715 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/715-2013-%D0%BF.
 26. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 27. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755–VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755–17.
 28. Питання Державної інноваційної фінансово-кредитної установи: постанова КМУ від 15 червня 2000 р. N 979 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/979-2000-%D0%BF.
 29. Питання конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи: Наказ Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23.11.2010 N 122 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1229-10.
 30. Про затвердження Порядку формування і використання коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи: Наказ Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23.10.2008 N 98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1104-08.Сitation

 

Rach, V.A., Birjukov, O.V. (2013) Features of registration and financing of innovative and investment projects that are realized within the state strategy of development. Project management and development of production, 47, 56-75

Collection history

Collection history

2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2