UDC 314.174

 JEL J10

O.N. Ovsyanko

 

Perspective number of the most gainfully employed population as a basis of the region labor potential

 

Abstract

 

Purpose is to give a definition of the most gainfully employed population  and receiving information on the future size of this cohort of population until 2028  year.

Design/methodology/approach Applied the method of the component and was described the results of perspective calculations of population in Luhansk region  the most gainfully employed population  separately by sex for the period up to 2028.

Findings Expected that the population aged 25-49 years in 2028 will gradually decrease. By 2018 reduction in the number of men will be around 1% reduction in the number of women will be 3.2%. In the 2023 compared to the year 2013 will be essential: men almost 8%, women over 10%. by 2028 the population of the age cohort most gainfully employed population will decline compared to 2013:  reduction in  the number of men 18.1% reduction in the number of women 20.5%

Practical implications Change the size should be reflected in the formulation of measures of social and economic policy in the future. To improve the current and future situation should pay attention to the need to preserve and improve the quality characteristics of the labor potential.

Originality/value The significance of the information about the future number most gainfully employed population is posibility to use in the planning of regional social policy and socio-economic development of the region, namely to help ensure optimal employment gainfully employed population,  under  with supply and demand of labor .

 

Keywords

 

labor potential, most gainfully employed population, a system of triad definitions perspective calculations , life tables.

 

References

 

 1. Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми “Збереження і розвиток трудового потенціалу України на 2008-2017 роки“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-2009-%D1%80. – Загл. з екрану.
 2. Стешенко В.С. Потенціальна демографія [Електронний ресурс] / В.С. Стешенко. – Режим доступу: http://geography.su/demogr/item/f00/s00/e0000942/index.shtml. – Загл. з екрану.
 3. Морщенок Т.С. Демографічні передумови формування трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Т.С. Морщенок. – Режим доступу:  http://econindustry.org/arhiv/html/2009/st_44_29.pdf. – Загл. з екрану.
 4. Хомич Л.В. Сучасні демографічні процеси в Україні та їх врахування в програмах відтворення трудового потенціалу [Електронний ресурс] / Л.В. Хомич. – Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/ggf/econgeo/staff/hom_lv. – Загл. з екрану.
 5. Шепель І.В. Обґрунтування впливу основних чинників на структуру трудового потенціалу[Текст] / І.В. Шепель // Вісник СевНТУ: Зб.наук.пр. – Севастополь, 2012. – №.130. – С. 259-267.
 6. Слівінська Н.М. Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону [Текст]: автореф. дис. … канд. економ. наук: 08.09.01: розіслано 26.09.03 / Наталія Миколаївна Слівінська; Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – 24 с.
 7. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050р. [Текст] / Власенко Н.С., Лібанова Е.М., Макарова О.В., Пирожков С.І., Позняк О.В. – К., 2006. – 138 с.
 8. Пахомов Ю.М. Рецензія на вибрані наукові праці С.І. Пирожкова. Том 1. Демографічний і трудовий потенціал / Ю.М. Пахомов // Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 2. – С. 179-181.
 9. Михайлюк А.В. Демографічний вимір трудового потенціалу карпатського регіону [Електронній ресурс] / А.В. Михайлюк. – Режим доступу: http:// lg.ukrstat.gov.ua. – Загл. з екрану.
 10. Баранцев Р.Г. Системная триада дефиниций / Р.Г. Баранцев // Международній форум по информации и документации, 1982. – Т.7. – №1. – С. 9-13.
 11. Практична демографія [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http: //rybakovsky.ru/uchebnik3a29.html. – Загл. з екрану.
 12. Овсянко О.М. Основні тенденції та особливості процесу народжуваності у Луганській області / О.М. Овсянко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – № 4(44). – С. 121-128.
 13. Офіційний сайт Головного управління статистики в Луганській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// lg.ukrstat.gov.ua. – Загл. з екрану.
 14. Указ Президента України «Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=958%2F99. – Загл. з екрану.
 15. Трудовий потенціал України: проблеми збереження та розвитку [Електроний ресурс]. – Режим доступу: old.niss.gov.ua/book/Region/04-1-REGIONI.pdf. – Загл. з екрану.
 16. Смертність населення України у трудоактивному віці (монографія) / Відпов. ред. Е.М. Лібанова. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 211 с.
 17. Методика побудови таблиць смертності та середньої очікуваної тривалості життя для населення України та регіонів за статтю та типом поселення [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. – Загл. з екрану.
 18. Сайт Держкомстату України[Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. – Загл. з екрану.

 

Сitation

 

Ovsyanko, O.N. (2013) Perspective number of the most gainfully employed population as a basis of the region labor potential. Project management and development of production, 46, 92-99

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2