UDC 331.103.6

JEL J01

A.I. Shcherbatyuk

 

Innovative labor as a form of implementation of human component of the enterprise’s intellectual capital

 

Abstract

 

Робота висвітлює  можливість реалізації людського компоненту інтелектуального капіталу через інноваційну працю. Розглянуто та проаналізовано підходи до інтелектуального капіталу відчизняних та зарубіжних науковців. Сформовано систему споріднених елементів людського капіталу та інноваційної праці. Виділено інноваційну працю як компонент інтелектуального капіталу підприємства. Використовуючи метод логічної індукції визначено  вплив реалізації людського компоненту інтелектуального капіталу шляхом впровадження інноваційної праці на підприємство.

 

Keywords

 

Innovative Labor, Intellectual Capital, Human Capital, Market Capital, Organizational Capital, Individual Human Capital, Human Capital Firms, National Human Capital.

 

References

 

 1. Колот А.М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань / А.М. Колот // Економічна теорія. – 2007. №2. – С. 3-13.
 2. Семикіна М.В. Мотиваційні умови розвитку праці в умовах конкурентного середовища / М.В. Семикіна // Регіональні перспективи. – 2002. – № 3-4. – С. 234-236.
 3. Герасименко О.О. Інноваційна праця: особливості змісту та соціально-економічної форми [Електронний ресурс] / О.О. Герасименко. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/547/1/Gerasumenko%20O%20O.pdf.
 4. Touraine A. Social transformations of the twentieth century / A. Touraine // International Social Science journal. – 1998. – June. – № 156. – Р. 165-171.
 5. Османова А.М. Человеческий и интеллектуальный капитал: сущность, измерение [Електронний ресурс] / А.М. Османова. – Режим доступу: http://www.rae.ru/forum2012/pdf/1984.pdf.
 6. Жак Фиценс. Человеческий капитал: как измерить и увеличить его стоимость [Електронний ресурс] / Жак Фиценс. – Режим доступу:  http://www.iteam.ru/publications/human/section_44/article_3000/.
 7. Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / Стюарт Томас А.; Пер. с англ. В. Ноздриной. – М.: Поколение, 2007. – 368 с.
 8. Шульгина Е.В. Развитие человеческого потенциала [Електронний ресурс] / Е.В. Шульгина. – Режим доступу: http://www.hdirussia.ru/210.
 9. Щербатюк А.І. Інноваційна праця як компонент компетентної діяльності сучасного фахівця / А.І. Щербатюк // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – № 2(42). – С. 144-148.
 10. Щербатюк А.І. Тріадна модель здатності особистості до інноваційної праці / А.І. Щербатюк // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. – № 4(44). – С. 115-120.
 11. Сергеев А.Л. Интеллектуальный капитал когнитивной микроэкономики: тезаурус и структура / А.Л. Сергеев // Экономический анализ: теория и практика, 2005. – № 11. – С. 50-55.
 12. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О.А. Грішнова. – К.: «Знання», КОО, 2001. – 180 с.
 13. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: підручник / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД - Університетська книга, 2010. – 334 с.
 14. Василик А.В. Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / Алла Володимирівна Василик ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К., 2009. – 20 с.
 15. Шульга Ж.О. Особливості економіки знань на сучасному етапі розвитку суспільства / Ж.О. Шульга // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2012. – 1(17). – С. 94-99.
 16. Багрова И.В. Становление умственного интеллектуального труда как реализация потенциала личности посредством мышления / И.В. Багрова // Вісник економічної науки України, 2006. – №2(10). – С.9-18.
 17. Філософський словник / За ред. В.І. Шинкарука. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986.
 18. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник / М.Т. Білуха. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.


Сitation

 

Shcherbatyuk, A.I.(2013)  Innovative labor as a form of implementation of human component of the enterprise’s intellectual capital. Project management and development of production, 46, 86-92

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2