UDC 338.43:346.5

E.V. Chebotarov

 

Legislative providing of the potential of agrofood formations’ competitiveness

 

Abstract

 

The modern state of domestic legislation concerning regulation of competitiveness of agrofood formations is analyzed. Prospects of increasing the competitiveness within international division of labor are determined.

 

Keywords

 

Закон, Конкурентоспроможність, Агропродовольчі Формування, Агропродовольчий Комплекс, Міжнародний Поділ Праці.

 

References

 

 1. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: монографія / В.Г. Андрійчук. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – 216 с.
 2. Звягінцева О.Б. Ринкова стратегія підприємств харчової промисловості: монографія / О.Б. Звягінцева. – Миколаїв: Квіт, 2012. – 494 с.
 3. Онищенко К.Н. Роль государственного регулирования производства и реализации продукции зернопродуктового подкомплекса / К.Н. Онищенко // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка, економічні науки. – Харків: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2012. – Випуск 127. – С. 196-204.
 4. Топіха В.І. Соціально-економічна сутність та закономірності формування трансформаційних процесів в харчовій галузі / В.І. Топіха // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. – Херсон, 2013. – №30. – С. 161-167.
 5. Родионова О.А. Трансформация интеграционных процессов в агропродовольственной сфере России / О.А. Родионова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2001. – № 9. – С. 37-40.
 6. Запольский М.И. Производственная кооперация как фактор повышения продовольственной безопасности Беларуси / М.И. Запольский // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 129-135.
 7. Вінник О.М. Проблеми правового регулювання корпоративних і партнерських відносин / О.М. Вінник. – К., 2010. – 165 с.
 8. Корпоративне управління / Спасибо-Фатєєва І., Кібенко О., Борисова В.; За ред. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х., 2007. – 500 с.
 9. Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование деятельности субъектов природных монополий): Учебник для вузов. / К.Ю. Тотьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: РДЛ, 2003. – 480 с.
 10. Основы германского и международного экономического права / Шмидт-Теренц Х.Й., Плате Ю., Пашке М. и др. – СПб.: Изд. Дом СПбГУ, 2007. – 736 с.
 11. Kraakman R., Armour J., Davies P. The Anatomy of Corporate Law. – Oxford University Press Inc., New York, 2009. – 322 p.
 12. Закон України „Про акціонерні товариства” // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 16 від 11.03.2011. – Ст. 649.
 13. Закон України „Про холдингові компанії в Україні” // Відом. Верховної Ради України. – 2006. – № 34 від 25.08.2006. – Ст. 291.
 14. Закон України „Про захист економічної конкуренції” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/2210-14.
 15. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/236/96-BP.
 16. Закон України „Про інвестиційну діяльність” // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 10 від 06.08.1992. – Ст. 138.
 17. Закон України „Про інноваційну діяльність” // Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 36 від 06.08.2002. – Ст. 266.
 18. Закон України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” // Відом. Верховної ради. – 1998. – № 19 від 23.12.97. – Ст. 98.
 19. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 426 „Про внесення змін в перелік продукції, яка належить обов’язковій сертифікації в України” від 22.09.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20881-10.
 20. Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації № 224/94 від 11.05.1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224/94.

 

Сitation

 

Chebotarov, E.V. (2013) Legislative providing of the potential of agrofood formations’ competitiveness. Project management and development of production, 46, 32-38

Collection history

Collection history

2020 73    
2019 69 70  71 72 
2018 65 66 67 68
2017 61 62 63 64
2016 57 58 59  60 
2015 53  54 55  56 
2014 49 50 51 52
2013 45 46 47 48
2012 41 42 43 44
2011 37 38 39 40
2010 33 34 35 36
2009 29 30 31 32
2008 25 26 27 28
2007 21 22 23 24
2006 17 18 19 20
2005 13 14 15 16
2004 9 10 11 12
2003   6 7 8
2002 4 5    
2001 3      
2000 1 2